Výrobcovia

flowmon

Portfólio produktov FlowMon tvorí kompletné riešenie pre monitorovanie sietí na báze dátových tokov (NetFlow / IPFIX a ďalšie). Portfólio je tvorené výkonnými autonómnymi FlowMon sondami, FlowMon kolektormi a FlowMon modulmi, ktoré rozširujú funkcionalitu FlowMon sond a kolektorov. FlowMon sondy analyzujú každý prechádzajúcej paket a na základe týchto dát generujú NetFlow štatistiky. Tieto štatistiky sú exportované na FlowMon kolektory, kde sú uložené a pripravené pre vizualizáciu a analýzu užívateľom pomocou aplikácie FlowMon monitorovacie centrum. Pomocou rozširujúcich modulov možno na kolektore vykonávať pokročilejšie analýzy NetFlow štatistík. Portfólio FlowMon modulov je tvorené modulmi:

 • FlowMon ADS (Anomaly Detection System) na automatickú analýzu anomálií v sieťovej prevádzke a identifikáciu bezpečnostných a prevádzkových incidentov,
 • FlowMon APM (Application Performance Monitoring) pre monitorovanie výkonnosti HTTP / HTTPS aplikácií a SQL databáz z pohľadu užívateľa,
 • FlowMon Traffic Recorder pre kompletný záznam dátovej prevádzky,
 • FlowMon DDoS Defender pre detekciu a mitigáciu volumetrických útokov typu DoS / DDo,
 • Ako modul pre riešenie FlowMon je bezplatne ponúkaný aj nástroj pre klasické SNMP monitorovanie (Zabbix).

Výhody FlowMon riešení

Monitorovanie siete na základe dátových tokov prináša početné výhody a zníženie finančných nákladov na správu siete pre všetkých - malé, stredné a veľké firmy, vládne a akademické inštitúcie, poskytovateľov internetu a služieb (ISP) aj datacentra. FlowMon je kompletné riešenie pre monitorovanie a bezpečnosť počítačových sietí od 10Mb / do 100Gb / sa poskytuje:

 • detailný prehľad o dianí v počítačovej sieti,
 • rýchle a efektívne riešenie problémov na sieti,
 • zvýšenie bezpečnosti siete a možnosť odhalenia vonkajších i vnútorných útokov,
 • detekcia sieťových anomálií - komunikácia s C & C servermi, infikované stanice, DDoS a ďalšie útoky,
 • analýza dlhodobých štatistík s rozlíšením na jednotlivé počítače, aplikácie až na úroveň jednotlivých spojení),
 • monitorovanie užívateľov a používaných služieb,
 • efektívne plánovanie kapacít siete,
 • dohľad a správa IT infraštruktúry,
 • zníženie nákladov na prevádzku siete,
 • dlhodobé uloženie štatistík o sieťovej prevádzke,
 • unikátne prínosy pre všetky časti organizácie - sieťoví a bezpečnostní administrátori, CIOS,
 • zjednodušenie správy siete pre administrátorov, zvýšenie spokojnosti užívateľov a zákazníkov,
 • sledovanie výkonových parametrov siete i aplikácií, identifikácia príčin výkonnostných problémov,
 • dodržiavanie zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách,
 • jednoduché plánovanie a monitorovanie QoS,
 • optimalizácia peering dohôd a kontrola SLA,
 • účtovanie a fakturácia na základe prenesených dát,
 • ľahké neinvazívne nasadenie do infraštruktúry.

Viac informácií nájdete na www.flowmon.com.

Ďalší výrobcovia