Súhlas so spracovaním osobných údajov

PRÁVNE INFORMÁCIE

Nariadenie GDPR

Spoločnosť SecTec, a.s. podnikla a podniká všetky potrebné kroky k tomu, aby spracúvala vaše osobné údaje plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. Nariadenie GDPR). V zmysle požiadaviek Nariadenia GDPR Vás informujeme, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje pre účely propagácie spoločnosti SecTec, a.s., jej produktov, partnerov spoločnosti SecTec, a.s. a ich produktov. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem. Oprávnený záujem sa opiera o náš záujem informovať vás o našich produktoch a zostať tak s vami v kontakte z dôvodu podpory budúcej obchodnej príležitosti.

Osobné údaje budú spracúvané v našom mene spoločnosťami poskytujúcimi riešenia hromadnej korešpondencie a IT riešení a nebudú zasielané do tretích krajín. Údaje budeme spracúvať počas 20 rokov od dátumu ich získania.

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ďalších noviniek, môžete sa kedykoľvek odhlásiť použitím odkazu, ktorý je súčasťou správy. 
Ďalej vás informujeme, že v zmysle Nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov.  V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese: gdpr@sectec.sk. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

 

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.sectec.sk je spoločnosť SecTec, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava 821 08, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 5093/B, IČO: 44742592, IČO DPH: SK2022816257, ktorá je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len “Prevádzkovateľ ”).

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorská práva k akémukoľvek obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.sectec.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami využívania internetových stránok www.sectec.sk (ďalej len “Pravidlá” ). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len “Užívatelia”). Užívateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa, či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.sectec.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďovanie informácií a ich využitie

Prístup na stránky www.sectec.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytnutím týchto údajov Užívateľ podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi záväzný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a ďalším poskytovaním týchto osobných údajov spôsobom a na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa a účely uvedené nižšie, a to na dobu nevyhnutne potrebnú zo strany Prevádzkovateľa, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu Užívateľom. Súhlas je možné odvolať písomnou žiadosťou Užívateľa.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH PRI ELEKTRONICKEJ KONUMIKÁCII

Zaškrtnutím políčka - Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a vyplnením a odoslaním elektronického formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľujem spoločnosti SecTec, a.s.  so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava 821 08, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 5093/B, IČO: 44742592, IČO DPH: SK2022816257 súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu (titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, pracovné zaradenie, číslo pracovného telefónu, pracovný e-mail) na nasledujúci účel spracúvania: marketingové účely, zasielanie ponúk na obchodné príležitosti.

SecTec, a.s. je oprávnená poskytnúť a sprístupniť moje osobné údaje tretej osobe, ak ju poverí spracúvaním mojich osobných údajov, pričom cezhraničný prenos mojich osobných údajov sa môže realizovať tak v rámci štátov celej Európskej únie ako aj do akejkoľvek inej krajiny sveta, vrátane krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Platnosť udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov je časovo obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania mojich osobných údajov.

Vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že som spoločnosti SecTec, a.s. poskytol / poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.


Rovnako vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil / udelila dobrovoľne, že som bol poučený / bola poučená o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov upravené najmä v § 28 predmetného zákona, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov som sa oboznámil / oboznámila s informáciami podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Na základe vyplnenia a odoslania elektronického formulára na internetovej stránke www.sectec.sk ste ako dotknutá osoba udelili spoločnosti SecTec, a.s. so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava 821 08, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 5093/B, IČO: 44742592, IČO DPH: SK2022816257 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Informácia podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

SecTec, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému týmto poskytuje dotknutým osobám informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby udelený SecTec, a.s. podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov.


1.    Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Prevádzkovateľom informačného systému je so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava 821 08, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 5093/B, IČO: 44742592, IČO DPH: SK2022816257.

2.    Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany SecTec, a.s. je nasledovný: marketingové účely, zasielanie ponúk na obchodné príležitosti a iné informácie súvisiace s novými obchodnými príležitosťami.

3.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

SecTec, a.s. spracúva v informačnom systéme nasledujúce osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou: (titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, pracovné zaradenie, číslo pracovného telefónu, pracovný e-mail.)

4.    Oprávnené osoby

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene SecTec, a.s. vyplýva oprávneným osobám z poverenia Prevádzkovateľa. Žiadosť o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene SecTec, a.s. a žiadosti dotknutej osoby na základe zákona o ochrane osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať SecTec, a.s. písomnou formou na adresu: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

5.    Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje

Udelenie súhlasu SecTec, a.s. na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, SecTec, a.s. poskytnúť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený SecTec, a.s. môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

V prípade, že si neželáte byť zaradený v databáze spoločnosti SecTec, a.s., kontaktujte nás prosím na e-mail: marketing@sectec.sk.

6.    Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým SecTec,  a.s. poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

SecTec, a.s. poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom, tretím stranám a príjemcom, ktorými sú obchodní partneri Prevádzkovateľa, ktorých zoznam je uvedený na stránke www.sectec.sk

Zverejnenie osobných údajov – spoločnosť SecTec, a.s. spracúvané osobné údaje nezverejňuje.

8.    Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžu byť predmetom prenosu osobných údajov tak v rámci štátov celej Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, najmä USA, Rusko.

9.    Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenie § 28 predmetného zákona.

Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa namietať voči:

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.


V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek:

a)    namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b)    namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky presunuté na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak Užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach  www.sectec.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku konanie iných subjektov.

Zmeny v postupoch ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoje postupy ochrany osobných údajov , pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Užívateľov
Pri použití týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný zachovávať autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sa v plnej miere vzťahujú na Užívateľa a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia Pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Užívateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená XHTML 1.0 Transitional, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS 3.

Správca webu

Tento web je spravovaný spoločnosťou Marketinger s.r.o., so sidlom na Tallerova 4 81102 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave, IČ:48130575, DIČ: 2120053265 (ďalej len „Správca webu“).

Pokiaľ majú Užívatelia otázky týkajúce sa tejto stránky alebo technických problémov, je možné kontaktovať Správcu webu e-mailom na sucansky@marketinger.sk,