Riešenia

DDI/NAC

Popis:

AddNet je unikátny DDI/NAC nástroj pre radové zvýšenie efektivity správy IP adresného priestoru a riadenia bezpečnosti prístupu v rozsiahlych sieťach. Je to docielené integráciou systému správy IP adresného priestoru, základných sieťových služieb (DHCP, DNS), L2 monitoringu, riadenie prístupu do siete (NAC) a pokročilé komunikácie s aktívnymi prvkami siete.

Vďaka využitiu pôvodných Novicom technológií (gridové platformy SGP, komunikačného protokolu SDP a FireBox appliancií) je AddNet pripravený pre flexibilné nasadenie v rozsiahlych a distribuovaných sieťach. Technický návrh AddNetu umožňuje zaistiť kontinuitu základných sieťových služieb (L2 monitoring/DDI/NAC) vo vzdialených lokalitách i v prípade prerušenia sieťového spojenia do centrálnej lokality. 

Sieťová správa nebola nikdy jednoduchšia!

AddNet podporuje jednotné rozhranie pre správu IPAM s L2 monitoringem, DDI i NAC. V praxi tak operátori ušetria veľa času pri správe zariadenia, oproti bežnej správe, kedy tieto činnosti znamenajú operácie robené vo viacerych rôznych systémoch. V AddNetu pridanie nového zariadenia do siete znamená prácu na 20 sekúnd! 

Integrovaný L2 monitor upozorní na nové/neznáme zariadenie v sieti, jednoznačne určí miesto jeho v sieti a prípadne taktiež jeho fyzickú lokalitu. Správca môže následne na jednej obrazovke vybrať všetky potrebné informácie, ktoré mu AddNet ponúka a tie doplniť o potrebné unikátne informácie. Na jednej obrazovke tak zadá alebo vyberie a následne potvrdí informácie o adresnom plánovaní vybranej siete, doby platnosti, začlenení do kritické infraštruktúry, špecifických DHCP volieb, DNS meno apod. Po potvrdení záznamu dôjde k okamžitej distribúcii informácii do celej AddNet infraštruktúry a updatu všetkých kľúčových subsystému AddNetu (IPAM, DHCP, DNS, RADIUS).

AddNet pokrýva nasledujúce oblasti:

 • Výkonný L2 monitoring je real-time nástroj pre monitorovanie výskytu zariadenia v sieti
 • Kompletný DDI (DHCP/DNS/IPAM) spoľahlivé základné sieťové služby a ich jednoduché ovládanie vďaka integrovanému IPAM nástroju.
 • Integrovaný NAC (riadenie prístupu do siete) výhodou je nezávislosť na type výrobcu infraštruktúry. NAC funkcionalitu je možné zaistiť aj vo vzdialenej lokalite, ktorá nemá spojenie s centrálou.
 • Podpora krízového plánovania v prípade bezpečnostného incidentu je možné jedným klikom aktivovať krízový set, ktorý zaistí okamžité odpojenie všetkých zariadení zo siete (aj takých, ktoré nie sú definované v krízovom sete)
 • Sieťová správa a riadenie prístupu pre BYOD a mobilné zariadenie je samoobslužná zóna, kde je možné pridávať pohodlne  nové zariadenia do siete a vytvárať recepčné zóny. 
 • Pokročilá komunikácia s aktívnymi prvkami je schopná monitorovať port utilizácie a určiť porty aktívnych prvkov, ktoré nie sú využívané
 • Prehľadový Dashboard najdôležitejšie informácie o sieti a ich využitie na jednom mieste
 • Detailný reporting prináša rozsiahle možnosti pri získavaní detailných informácií o zariadení, napríklad pri riešení bezpečnostných incidentov
 • Porkočilá sieťová politika kam patrí aj mikrosegmencia, práca s trusted zariadeniami a trusted pooly, či nastavenie časových úsekov
 • Aktívny SOC je možné zaistiť okamžitý incident response formou izolácie alebo odpojení závadných zariadení operátorom SOCu a to bez vyžiadania súčinnosti od lokálneho správcu siete. 
 • Integrácia pomáha zefektívniť sieťovú správu a zaistiť rýchly incident response. 
 • Alert Centrum účelom ktorého je zjednodušiť administratívu spojenú s vyšetrovaním alertov.

Používali by ste PC bez firewallu a antimalvéru? Ak nie, máme pre vás riešenie:

Ďalšie riešenia

bvs

BSV je nástroj pre prehľadnú vizualizáciu sieťových komunikácií a modelovania súvislostí business služieb s IT infraštruktúrou.

Riadenie IT aktivít je základným predpokladom pre úspešné zvládanie incidentov v rýchlo sa meniacom kybernetickom prostredí. Prehľad nad komunikačnými vzťahmi IP zariadenia v čase poskytuje Security analytikom i SOC operátorom infomrácie pre servisné zásahy, rýchlu identifikáciu a šetrenie bezpečnostných udalosťí v sieťovej infraštruktúre.

Nástroj Novicom BVS unikátne prepája svet IT technológií a business služby organizácie vďaka možnostiam intuitívneho modelovania závislostí medzi týmito vrstvami. Hlavnou výhodou je automatizovaný zber metadat o sieťových komunikačných vzťahoch medzi IT zariadeniami s možnosťou modelovania zaisťovacích business služieb organizácie.

Čítaj viac

ids/ips

Tradičný Firewall predstavuje iba prvú nutnú líniu ochrany dát. V dnešnej dobe však vzniká stále viac útokov mierených na nedostatky a chyby v konkrétnych programoch a aplikáciách. Riešením možu byť nové Next-Generation firewally.

Čítaj viac

incapsula

Incapsula je cloudová aplikačná služba na ochranu webových stránok a zvyšovanie ich výkonu. Zároveň pomáha zvyšovať spokojnosť koncových používateľov a chrániť webové aplikácie a ich dáta pred útokmi.

Čítaj viac

network-monitoring

Network monitoring zabezpečuje monitorovanie prevádzky na sieti v reálnom čase. Zvyšuje jej bezpečnosť a možnosť odhalenia vonkajších i vnútorných útokov.

Čítaj viac